ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි පිඨය සහ ශ්‍රී ලංකා තත්ත්ව හා ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධනය සඳහා වූ සංගමය එක්ව සංවිධානය කරන ලද “ඵලදායිතා සාර්ථකත්වයට නව ප්‍රවේශයක්” ප්‍රසිද්ධ දේශනය 2018 ජනවාරි මස 26 වැනිදා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යයන පිඨයේදී පැවැත්විය. කාසල් වීදිය කාන්තා රෝහලේ හිටපු අධ්‍යක්ෂක සහ ඵලදායිතා සාර්ථකත්වයේ නියමුවා, වෛද්‍ය විමල් කරන්නාගොඩ මහතා, ප්‍රධාන දේශකයා ලෙස සහභාගී විය.