July 24, 2021
General : +94 112881550
%e0%b6%85%e0%b6%b4%e0%b6%bb%e0%b7%8f%e0%b6%b0%e0%b7%80%e0%b7%92%e0%b6%af%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%ba%e0%b7%8f%e0%b7%80-%e0%b7%84%e0%b7%8f-%e0%b6%85%e0%b6%b4%e0%b6%bb%e0%b7%8f%e0%b6%b0-%e0%b6%ba

අපරාධවිද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව 2019/2020

අපරාධවිද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ පශ්චාද් උපාධි ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාවේ 2019/2020 කණ්ඩායමේ පළමු අර්ධ වාර්ෂිකයට අදාළ විභාග කටයුතු පහත සඳහන් දින තුළ විකල්ප ඇගයීම් ක‍්‍රම (Optional Assessment Methods) ඔස්සේ පැවැත්වේ.

විභාග පැවැත්වෙන දින – 2021 පෙබරවාරි මස 5, 6 සහ 7

විෂය අංකය

විෂය

DCC 101 Theories and Concepts of Criminology and Criminal Justice අපරාධ විද්‍යාව හා අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ න්‍යායන් හා සංකල්ප
DCC 102 Criminological Research Methods අපරාධ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණ ක‍්‍රම
DCC 103 Crime Control and Crime Prevention අපරාධ පාලනය හා නිවාරණය
DCC 104 Criminal Law and Human Rights අපරාධ නීතිය හා මානව හිමිකම්
DCC 105 Counseling and Conflict Resolution උපදේශනය සහ ගැටුම් නිරාකරණය

ආචාර්ය බී.වී.එන්. විජේවර්ධන,
ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය,
පාඨමාලා සමායෝජක,
අපරාධවිද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය

 

විමසීම්
කේ.එස්. ධර්මසිරි, (දු.ක. – 0783096959 / විද්‍යුත් තැපෑල – pgdcrim2020@gmail.com)
සහාය කථිකාචාර්ය,
අපරාධවිද්‍යා හා අපරාධ යුක්ති අධ්‍යයනාංශය